فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و یکفر فی رجعتکم

یکر به ضم مثل یمد، یعنی در هنگام رجعت برگردد.
فرمود:

و یملک فی دولتکم

مجهول است، یعنی در دولت شما از پادشاهان و حکمرانان بر رعایای شما شوم.
فرمود:

و یشرف فی عافیتکم

شرف علو و مکان بلند و عافیت به معنای سلامت از ناخوشی است، یعنی در زمان سلامت شما به جایگاه بلندی رسم، به طوری که ستم ستمکاران و طاغیان به من نرسد.
فرمود: