فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و یحشر فی زمرتکم

حشر جمع است و زمرة فوج و گروه های متفرق مردم، یعنی خداوند بین من و بین شما در لشکر شما جمع کند.
فرمود:

و یکفر فی رجعتکم

یکر به ضم مثل یمد، یعنی در هنگام رجعت برگردد.
فرمود:

و یملک فی دولتکم

مجهول است، یعنی در دولت شما از پادشاهان و حکمرانان بر رعایای شما شوم.
فرمود: