فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و یسلک سبیلکم

سبیل ایشان اسم الله است که راه به سوی رب العالمین می باشد.
و فرمود:

و یهتدی بهداکم

به همان راه هدایت کند، در گذشته به تفصیل از آن بحث شد، لذا اکنون از اعاده آن بی نیازیم.
فرمود:

و یحشر فی زمرتکم

حشر جمع است و زمرة فوج و گروه های متفرق مردم، یعنی خداوند بین من و بین شما در لشکر شما جمع کند.
فرمود: