فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

زائر لکم

حقیقت زیارت را در ابتدای کتاب خواندید، و این که زیارت بدون رفع حجاب های صدگانه ای که بر انسان هستند ممکن نیست، این حجاب ها حقیقت انسانی را که از زیاده طینت شما آفریده شده پوشانده اند و بعد از رفع این حجاب ها و رسیدن به آن حقیقت انسانی، این حقیقت را آینه و راه رسیدن به امام قرار داده و به واسطه آن حقیقت به امام توجه می کنید، در این حال باید طهارت معنوی و صوری داشت و آن را در شرح حکمت غسل و شهادتین و تکبیرها بیان کردیم و معنای یاد شده نسبت به دور و نزدیک تفاوتی ندارد.
اما مسافرت به سوی مشاهد مشرفه و نیز دستور به مسافرت برای این است که زائر با عالم خاکی خود با جهان خاکی ایشان نیز متصل می شود و لذا زائر با همه عوالم وجود در تحت ولایت ایشان قرار گیرد.
فرمود:

عائذ بکم

عوذ التجاء و پناه بردن برای دفع اموری است که از آن بیمناک کند. لواذ اعم است. پس مراد از این که من عائذ و پناهنده به شما هستم یعنی به سر شما که خداوند در زمان فطرتم در من به ودیعت گذاشته پناهنده ام، تا این که شیطان طمع در پیروی ام نکند.
و خداوند فرمود: فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به مشرکون(1405) یعنی: هنگامی که قرآن می خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر زیرا که شیطان بر کسانی که ایمان آورده و بر خدا توکل می کنند قدرتی ندارد و شیطان بر کسانی که او را ولی خود گرفته و نیز کسانی که به خدا مشرکند قدرت دارد.
زیرا سرّ شما در ماست و این همان سر اسم الله است که شما مظاهر کامله آن هستید.
فرمود:

عائذ بقبورکم

یعنی با بدن خود به قبور شما پناه بردم تا فطرت و جبلت و جسم خویش را به سوی شما روانه کنم و سر من موافق با ظاهر و ظاهرم موافق با سرّم گردد.