فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

عامل بأمرکم

بعد از این که سخنانی که ایشان از خدا و رسول گرفتند را گرفتم پس پیوسته معتقد و عامل به آن هستم و از اوامر شما اطاعت و از نواهی شما اجتناب می نمایم.
فرمود:

مستجیر بکم

استجاره طلب حفظ است. یعنی هر کس به شما پناه ببرد از این که به او بدی برسد ایمن است و هرگز ناامید نمی شود، چه این که خدای - تعالی - شما را به پناه دادن مشرکان فرمان داده و فرمود: و ان أحد من المشرکین استجارک فأجره(1404) یعنی: اگر مشرکی از شما پناه خواست به او پناه دهید. چه رسد به دوستان شما که از شما پناه خواهند.
فرمود:

زائر لکم

حقیقت زیارت را در ابتدای کتاب خواندید، و این که زیارت بدون رفع حجاب های صدگانه ای که بر انسان هستند ممکن نیست، این حجاب ها حقیقت انسانی را که از زیاده طینت شما آفریده شده پوشانده اند و بعد از رفع این حجاب ها و رسیدن به آن حقیقت انسانی، این حقیقت را آینه و راه رسیدن به امام قرار داده و به واسطه آن حقیقت به امام توجه می کنید، در این حال باید طهارت معنوی و صوری داشت و آن را در شرح حکمت غسل و شهادتین و تکبیرها بیان کردیم و معنای یاد شده نسبت به دور و نزدیک تفاوتی ندارد.
اما مسافرت به سوی مشاهد مشرفه و نیز دستور به مسافرت برای این است که زائر با عالم خاکی خود با جهان خاکی ایشان نیز متصل می شود و لذا زائر با همه عوالم وجود در تحت ولایت ایشان قرار گیرد.
فرمود: