فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

محقق لما حققتم

یعنی: در بیان با براهین می کوشم.
فرمود:

مبطل لما أبطلتم

با براهین در بطلان آن می کوشم.
فرمود:

مطیع لکم

یعنی در اعتقاد و زبان و عمل مطیع شما هستم.
حقیقت طاعت این است که اگر عمل کننده کاری را طبق رضایت فرمانده انجام دهد و بخواهد خشنودی او را به دست آورد و هدفی جز این نداشته باشد، مثل این که بخواهد جلب سود و یا دفع زیان از خودش نماید. لذا اگر به اهداف دیگر نظیر این دو هدف کار کند بر هوای خودش کار کرده و نه اطاعت از فرمان مولی کرده باشد، پس طاعت عبارت از عملی است که از علم به شایستگی مولی ناشی می شود تا حق او را ادا کرده باشد، پس این که فرمود: عارف بحقکم خواسته بیان علت طاعت نماید.