فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم

بدان که پایه حقیقت ایمان به دو چیز است: 1. موالات اولیاء خدا 2. دشمنی با دشمنان ائمه اگر با اولیاء خدا دوستی نکند، گمراه بود. و از راه حق دور است و اگر با دشمنان آنها دوستی کند مشرک است، و اگر با دشمنان ایشان دوستی کند کافر منکر است و با این مطالب مرا در همه این فقره ها روشن شد.
و یسلم با کسر سین و سکون لام به معنی سالم است.
حرب به فتح: سخت در جنگم، من حاربکم دشمنی که با شما در جنگ است. فقره نخست به اعتقاد و این فقره ها به عمل ناظرند.
فرمود:

محقق لما حققتم

یعنی: در بیان با براهین می کوشم.
فرمود:

مبطل لما أبطلتم

با براهین در بطلان آن می کوشم.
فرمود: