فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

مبغض لأعدائکم و معاد لهم

یعنی: دشمن با دشمنان شما هستم، کسانی که از شما به دیگران پرداخته و شیطان و مظاهر شیطان از قبیل طاغوت زمان را ولی خود گرفتند و از ایشان روی گردانم و به گونه ای به شما التفات و توجه دارم که از ایشان محجوبم، پس مراد از ولایت در فقره سابق دوستی است، یعنی حبیب بواسطه التفات به محبوب از توجه به خود و غیر محبوب محجوب است.
فرمود:

سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم

بدان که پایه حقیقت ایمان به دو چیز است: 1. موالات اولیاء خدا 2. دشمنی با دشمنان ائمه اگر با اولیاء خدا دوستی نکند، گمراه بود. و از راه حق دور است و اگر با دشمنان آنها دوستی کند مشرک است، و اگر با دشمنان ایشان دوستی کند کافر منکر است و با این مطالب مرا در همه این فقره ها روشن شد.
و یسلم با کسر سین و سکون لام به معنی سالم است.
حرب به فتح: سخت در جنگم، من حاربکم دشمنی که با شما در جنگ است. فقره نخست به اعتقاد و این فقره ها به عمل ناظرند.
فرمود:

محقق لما حققتم

یعنی: در بیان با براهین می کوشم.
فرمود: