فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

مستبصر بشأنکم و بضلالة من خالفکم

یعنی می دانم که مخالفان شما گمراهند همان طور که شب تاریک را از روزی روشن جدا می کنم و دانستم که جز شما کسی بر ولایت مردم شایستگی ندارد.
فرمود:

موال لکم و لأولیائکم

یعنی دوست شما شدم و طاعت شما را بر گردن گرفتم و نیز طاعت و عبودیت کسانی که شما بر من گمارده اید.
فرمود:

مبغض لأعدائکم و معاد لهم

یعنی: دشمن با دشمنان شما هستم، کسانی که از شما به دیگران پرداخته و شیطان و مظاهر شیطان از قبیل طاغوت زمان را ولی خود گرفتند و از ایشان روی گردانم و به گونه ای به شما التفات و توجه دارم که از ایشان محجوبم، پس مراد از ولایت در فقره سابق دوستی است، یعنی حبیب بواسطه التفات به محبوب از توجه به خود و غیر محبوب محجوب است.
فرمود: