فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

أشهد الله و أشهدکم أنی مومن بکم و بما آمنتم به کافر بعدوکم و بما کفرتم به

یعنی ایمان خود را پیش خدا و شما حاضر می کنم چه این که أن به اسم و خبر تأویل به مصدر می رود و در فقره و ابواب الایمان حقیقت ایمان بیان شد به این که تسلیم همه نعمت هایی که خدا به عبد داده به مولی ایمان است، مولی همان است که باید به او ایمان داشت. با این اعتقاد که چنین مولایی همه نوع تصرفات وی بر مصلحت عبد است و در معامله امین باشد. بنابراین معنا همین می شود که اکنون بیان کردیم، چه این که تسلیم جز بعد از وصول به اسم خدا که مکنون در همه نفوس است یعنی سر آل محمد ممکن نمی شود.
و مراد از بما آمنتم به همه مراتب و شؤون باطنی و ظاهری اسم الله یعنی انبیاء و مرسلین و بندگان شایسته خدا و فرشتگان مقرب و همه عبادت های معنوی و صوری است.
و مراد از کافر بعدوکم و بما کفرتم به همه مراتب طاغوت و شؤون آن از قبیل مشرکان و کافران و منافقان و همه معاصی و منکرات است، چنان که قبلا بیان شد. و در آینده در فقره ان ذکر الخیر کنتم اوله... می آید.
فرمود:

مستبصر بشأنکم و بضلالة من خالفکم

یعنی می دانم که مخالفان شما گمراهند همان طور که شب تاریک را از روزی روشن جدا می کنم و دانستم که جز شما کسی بر ولایت مردم شایستگی ندارد.
فرمود:

موال لکم و لأولیائکم

یعنی دوست شما شدم و طاعت شما را بر گردن گرفتم و نیز طاعت و عبودیت کسانی که شما بر من گمارده اید.
فرمود: