فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و ثبا مقامکم

ثبات به فتح ثاء است و مراد از آن مرتبه اراده می باشد.
فرمود:

و شرف محلکم و منزلتکم

شرف به حرکت شین و راء است و مراد از آن در اینجا علوم می باشد و مقصود از آن مرتبه قدر و قضا از عوالم ایشان می باشد.
فرمود:

و کرامتکم علیه

مراد از کرامت ایشان بر خدا در عالم اذن و ظهور در اعیان است، به این که خداوند انعقاد نطفه ایشان را همانند دیگر مردم قرار نداده است.