فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و صدق مقاعدکم

مراد از آن نزول ایشان به عالم مشیت در عوالم ائمه (علیهم السلام) است.
فرمود:

و ثبا مقامکم

ثبات به فتح ثاء است و مراد از آن مرتبه اراده می باشد.
فرمود:

و شرف محلکم و منزلتکم

شرف به حرکت شین و راء است و مراد از آن در اینجا علوم می باشد و مقصود از آن مرتبه قدر و قضا از عوالم ایشان می باشد.
فرمود: