فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و کبر شأنکم

کبر بر وزن عنب است و شأن به معنای امر و قصه و مراد از آن مرتبه وجود مطلق ایشان یعنی ولایت عامه است.
فرمود:

و تمام نورکم

تمام به فتح است و نور چیزی که خود ظاهر است و دیگری را نیز ظاهر می سازد.
مراد اولین تجلی عالم ولایت ایشان است که به نورانیت تجلی نمودند، این مرتبه از مرتبه اسم الله است. اسم الله در عوالم ایشان به منزلت عالم کتاب از عوالم هفت گانه ای است که به ناچار باید به عالم ایمان تنزل کند.
فرمود:

و صدق مقاعدکم

مراد از آن نزول ایشان به عالم مشیت در عوالم ائمه (علیهم السلام) است.
فرمود: