فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

جلالة أمرکم

جلالت به فتح عظمت و امر حادث است، و مراد از جلالت این است که او به گونه ای است که به خاطر بزرگی اش وصف نمی شود، پس مراد از جلالت مرتبه فنای وجودشان در عالم اسم مستأثر است که هرگز قابل اشاره نیست. گرچه در عالم الهی که عالم فنای ایشان در خدا و بقای ایشان به خداست باشد.
فرمود:

و عظم خطرکم

العظم بر وزن عنب در مقابل کوچکی قرار دارد، و خطر به فتح خاء و سکون طاء به معنای کیل بزرگ است و مراد مرتبه تمیز ایشان در عالم مفاتیح و عالم تمیز معلومات و عالم ذکر و نصیب ایشان از حقیقت نبوت الهیه است.
فرمود:

و کبر شأنکم

کبر بر وزن عنب است و شأن به معنای امر و قصه و مراد از آن مرتبه وجود مطلق ایشان یعنی ولایت عامه است.
فرمود: