فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و سلم من صدقکم

سلم مثل فرح هر کس در امامت شما را تصدیق کند.
فرمود:

و هدی من اعتصم بکم

هدی مجهول است و از کلمات سابق معلوم می شود.

در عدم قبولی اعمال مخالفان

فرمود:
من اتبعکم فالجنة مأواه
و من خالفکم فالنار مثواه
مأوی منزل است، و خالف الرجل صاحبه او را دید وقتی دور شد بر زوجه وی داخل شد کنایه از ورود از غیر راه آن پس مراد این است که اگر کسی در چیزی وارد شود که خداوند آن را برای شما قرار داده، جایگاهش آتش است. مثوی از ثوی المکان و به یعنی اقامت در مکان طولانی شد، و جاودانی گردید به طوری که راهی به نجات وی نیست.
قمی(1083) در آیه وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة(1084) روایت کرد که مراد کسانی اند که با دین خدا مخالفت کرده و نماز گزارده و روزه گرفتند و با امیرالمومنین (علیه السلام) دشمنی کرده اند. خلاصه: عمل کرد و دشمنی نمود، هیچ یک از افعال ایشان پذیرفته نمی شود و روی های ایشان به آتش سرخ شده می رسد.
و در کافی(1085) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که: برای ناصبی فرقی نمی کند که نماز بگزارد و یا زنا کند و این آیه درباره ایشان نازل شده است: عاملة ناصبة تصلی نارا حامیة(1086)
و از امام صادق (علیه السلام)(1087) از پدرش از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هر ناصبی اگر عبادت کند و بکوشد، به این آیه عاملة ناصبة منسوب است.
بدان که در هر آیه ای که خداوند بهشت را وعده داده از آن پیروان اهل بیت است، و هر آیه ای که در آن وعید به دوزخ موجود است از آن مخالفان ایشان است.
و اما اخبار در این دو طائفه از حد تواتر بیرون است، بلکه فی الجمله از ضروریات مذهب و دین است و لذا نیازی نیست که اخبار آیات را در اینجا بیاوریم.