فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أمن من لجأ الیکم

امن مثل فرح است و لجأ الی فلان یعنی کار خود را به او واگذاشت.
فرمود:

و سلم من صدقکم

سلم مثل فرح هر کس در امامت شما را تصدیق کند.
فرمود:

و هدی من اعتصم بکم

هدی مجهول است و از کلمات سابق معلوم می شود.