فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و ضل من فارقکم

یعنی به هیچ حقی راهنمون نمی گردند، چه این که تمام مراتب حق با شما و در شما و از شما و به سوی شماست و شما اهل حق و معدن حق هستید.
فرمود:

و فاز من تمسک بکم

فاز از فوز به معنای نازل شدن است. یعنی هر کس نعمت ماندگار بخواهد به آن می رسد و تمسک به معنای اعتصام است. معنای آن در من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله گذشت.
فرمود:

و أمن من لجأ الیکم

امن مثل فرح است و لجأ الی فلان یعنی کار خود را به او واگذاشت.
فرمود: