فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

در این که دوستی اهل بیت شرط قبولی اعمال است

و از امام رضا (علیه السلام)(1078) از پدرش از پدرانش روایت کرده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: حبنا أهل البیت یکفر الذنوب و یضاعف الحسنات و ان الله تعالی لیتحمل عن محبینا أهل البیت ما علیهم من مظالم العباد الا ما کان منهم فیها علی اضرار و ظلم للمومنین فیقول للسیئات کونی حسنات؛ یعنی: دوستی ما اهل بیت گناهان را می پوشاند و حسنات را دو برابر می کند و خداوند مظالم عباد دوستان ما را خود بر عهده می گیرد، مگر این که کسی اصرار و ستم بر مومنین نماید، پس به گناهان می فرماید حسنه شوید. اخبار در این باب فراوان است.
و دلیل دیگر بر آن آیه شریفه: و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا(1079) یعنی: خداوند ایشان را به نزد آنچه کرده اند می برد و آن را گردی پراکنده می سازد.
و در کافی(1080) از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که از این آیه پرسیده اند؟ حضرت پاسخ داد: اگر چه اعمال ایشان سفیدتر از سفیدی قباطی باشد، خداوند به آن می فرماید: گرد پراکنده شو، چه این که ایشان وقتی حرامی تشریع می شد می گرفتند. و در روایتی آن را رها نمی کردند.
و در بصائر(1081) از امام صادق (علیه السلام) از آیه مزبور پرسیدند که مراد اعمال چه کسانی است؟ و قمی(1082) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که: خداوند روز قیامت عده ای را زنده می کند که نوری همانند سفیدی قباطی در جلوی ایشان است، آنگاه می فرماید: همانند خاکی پراکنده شو! آنگاه فرمود: آگاه باشید به خدا سوگند ایشان روزه می گرفتند و نماز می خواندند لیکن هنگامی که به حرام بر می خوردند، آن را بر می گرفتند، و فضیلتی از امیرالمومنین ذکر می شد آن را انکار می کرده اند و مراد از هباء منثور غبارهای به همراه شعاع خورشید است که از روزنه ای داخل خانه می شود.
فرمود:

و خاب من جحدکم

خاب یخیب یعنی محروم شد و به آنچه خواسته بود نرسید و اندکی قبل حرمان او را فهمیدید.
فرمود:

و ضل من فارقکم

یعنی به هیچ حقی راهنمون نمی گردند، چه این که تمام مراتب حق با شما و در شما و از شما و به سوی شماست و شما اهل حق و معدن حق هستید.
فرمود: