فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

من والاکم فقد و الی الله و من عاداکم فقد عادی لله

این نتیجه مطالبی است که در زمینه خلافت مطلق الهی مطرح شده است. من والاکم... اشاره به این دارد که خداوند به پیامبرش به ایشان ولایت امر دادند چه این که فرمود: انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون(978) و در غدیر خم فرمود: من کنت مولاه فهذا علی مولاه پس مراد این است که هر کس با شما دوستی کند و تابع ولایت الهی و پیامبرش و ولایت شما شود و عهد بندگی و مولویت شما را بر گردن نهد، ادعایش در پذیرش ولایت خدا و رسولش صحیح است وگرنه دروغگو و تکذیب کننده خدا و پیامبرش می باشد.
در فقره من عاداکم فقد عادی الله فرمود: یعنی هر کس از شما بگذرد و ولی غیر از شما بگیرد، از ولایت خدا تجاوز کرده و به ولایت شیطان رسیده، چه این که خدا و پیامبر را در نصب خلیفه تکذیب کرده و کار حکمت آمیز آنها را اشتباه خوانده است.
و فرمود:

و من أحبکم فقد أحب الله و من أبغضکم فقد أبغض الله

در حقیقت حب احتجاب محبوب از توجه حبیب به خودش می باشد و کینه و بغض خلافت آن است، مغبوض و یا برخی از صفات ولی باعث می شود که از وی روی گرداند، و هر کدام از حب و بغض دارای مراتبی اند و شدت و ضعف دارند.
پس مراد این است که: چون حقایق شما از ابتدای پیدایش تا آخرین مراتب آن کمال است، چه این که مظاهر جلال و جمال الهی است، بنابراین هر کس شما را دوست داشته باشد، حب شما حب خداست و هر کس با شما کینه ورزد، کینه شما کینه خداست.
و فرمود:

و من اعتصم بکم فقد اعتصم بالله

اعتصام از عصمت به ضم است. اعتصام دلو و قربه و اداوة یعنی ریسمانی که به سطل بندند، اعتصام ظرف یعنی دسته ای که با آن ظرف را به دست گیرند، پس اعتصام چیزی است که با چنگ زدن به آن مانع می شود از این که شخص در هلاکت افتد، و این اشاره به آیه شریفه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و الله سمیع علیم(979) در بسیاری از اخبار آیه شریفه را به ائمه تفسیر کرده اند و هر کس با شما دشمنی و کینه ورزی کند به عروه و دسته سست و غیر وثقی چنگ زده است. یعنی به طاغوت. و اشاره به آیه شریفه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات أولئک أصحاب النار هم فیها خالدون(980)