فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أنصار الدینه

مراد از دین آن است که تدین بدان واجب و اعراض از غیر آن لازم است و آن اسم خداست؛ ولی شرایع مظاهر الله در عالم افعالند، چنان که در الادلاء علی مرضاة الله تحقیق شد.
بنابراین ایشان در سرّ و علانیه یاوران خدایند، در سر یاور خدایند چه این که همه خیرات و کمالات در ابرار و اخیار مترتب بر سر آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است و این سر از مصادیق اسم خداست که مکنون در هر نفسی است و لذا ایشان عناصر الابرار و دعائم الاخیار شده اند، چنان که قبلا بیان شد و اگر این سر نبود خداوند عبادت نمی شد و به شناخت در نمی آید.
و در علانیه به این دلیل که ایشان راهنمایان به سوی رضایت و خشنودی خدایند و امر و نهی خدا را آشکار می کنند و آیات خدا را برپا می دارند و ایشان با حجت های خود بر منکرین از حریم خداوند دفاع می کنند و از مخالفت با وی نهی می نمایند، چنان که در باب و ابواب الایمان بیان شد به آن مراجعه نما!
فرمود:

و حفظة لسره و خزنة لعلمه

ایشان حافظان سر و خزائن علمش می باشند. در خزان العلم و حفظة سر الله شرح آن بیان شد.
فرمود:

و مستود عالحکمته

ممکن است مستودع به سکر دال و یا به فتح دال باشد. بنابراین معنی چنین می شود: ایشان حکمت خود را در نزد خدا به ودیعت گذاشته اند و یا خداوند حکمت خود را به نزد ایشان به ودیعت گذاشته است.
قبلا معنای حکمت بیان شد و روشن شد که حکمت حقیقت ولایت است، این معنا در معادن الحکمة گفته آمد.
فرمود: