فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

القوامون بأمره

تفسیر آن در المستقرین فی امره و المظهرین لامره و نهی بیان شد.
فرمود:

العاملون بارادته

مراد این است که ایشان کاری نمی کنند، مگر این که خداوند از ایشان عهد گرفته و در گفتار از خدا پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند، چنان که روایت فراوان در این زمینه وارد شده و در کافی بابی برای آن باز کرده است، چه این که اوامر الهی درباره خودشان و امور خلایق به تدریج به ایشان می رسد، و این علم تدریجی از همه علوم ایشان بالاتر و برتر است و در این زمینه در کافی در باب علم ائمه (علیهم السلام) بابی باز شده است.
فرمود:

الفائزون بکرامته

یعنی ایشان به اعمال کریم فائز می شوند و دستوراتی که درباره کارهایشان به تدریج به ایشان می رسد بهترین اعمال است، چه این که مامورین به اندازه قابلیت ها و بلندی مراتب و پستی مقامات خود مامور می شوند و چون علل مبادی آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) گرامی ترین مبادی است، پس باید مامور به آها چیزی باشد که با آن علت نهایت مناسب را داشته باشد، پس این فقره ناظر به عالم افعال ایشان می باشد و فقره های قبلی ناظر به مبادی و صفات و ملکات ایشان بود، بنابراین تکرار نیست.