فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

المطیعون لله

حقیقت طاعت عبارت از این است که بنده هر آنچه را خدا داده یعنی جان و دارایی ها و همه جوارح و اعضا و متعلقات خود را در اراده الهی صرف کند و این درجه برای بنده ای نسبت به خدا فراهم نمی شود مگر این که از محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد، این مطلوب در المستقرین فی امر الله بیان شده و دیگر اعاده نمی کنیم.
فرمود:

القوامون بأمره

تفسیر آن در المستقرین فی امره و المظهرین لامره و نهی بیان شد.
فرمود:

العاملون بارادته

مراد این است که ایشان کاری نمی کنند، مگر این که خداوند از ایشان عهد گرفته و در گفتار از خدا پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می کنند، چنان که روایت فراوان در این زمینه وارد شده و در کافی بابی برای آن باز کرده است، چه این که اوامر الهی درباره خودشان و امور خلایق به تدریج به ایشان می رسد، و این علم تدریجی از همه علوم ایشان بالاتر و برتر است و در این زمینه در کافی در باب علم ائمه (علیهم السلام) بابی باز شده است.
فرمود: