فهرست کتاب


شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه)

علامه سید حسین همدانی درود آبادی‏ محمد حسین نائیجی‏

و أشهد أنکم الأئمة الراشدون المهدیون

در قاموس، رشد را به معنای استقامت بر راه حق با استواری و رشید را در صفات خدا به معنای هادی و راهنمای به راه راست و نیز کسی که به درستی در مقدرات اندازه گیری و تقدیر می کند معنا کرده است. پس مراد این است که ایشان امامان هادی مهدی به راه راست هستند که هرگز از حق بیرون نمی روند.
و در کافی به اسنادش(712) به برید عجلی از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه شریفه انما أنت منذر ولکل قوم هاد فرمود: رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) المنذر و لکل زمان منا هاد یهدیهم الی ما جاء به نبی الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ثم الهداة من بعده علی ثم الأوصیاء واحد بعد واحد؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) منذر و در هر زمانی هادی از ما اهل بیت موجود است که مردم را به سوی آنچه پیامبر آورده هدایت می کند، هادیان بعد از پیامبر، علی و اوصیاء او یکی پس از دیگری هستند.
و در این زمینه اخبار دیگری(713) موجود است.

مقدمه ای برای بیان عصمت

فرمود:

المعصومون

در توضیح این جمله باید کلام را بسط دهم و انواری از منت های خداوند علام وهاب را منتشر کنیم: