فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

عوامل احیاء قلب

1. ذکر الهی:

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم می فرمایند: «بذکر اللّه تحیا القلوب و بنسیانه موتها»؛(673) «با یاد خدا قلب ها زنده می گردد و با فراموش شدن یاد خدا دلها می میرد». حضرت امیر علیه السّلام نیز می فرمایند: «ثمرةُ الذِّکر استنارةُ القلوب»(674) میوه و نتیجه ذکر خداوند، روشن شدن دلهاست. قلب و دل آدمی برای شکفتن و به ثمر نشستن و زنده شدن نیاز به ذکر محبوب دارد.
حضرت رسول اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم ذکر خدا را درمان دردهای قلبی دانسته اند. فرموده اند: «ذکر اللّه شفاءُ القلوب»؛(675) «ذکر خداوند شفای قلب ها است».
ذکر حق پاکست، چون پاکی رسید - رخت بربندد، برون آید پلید
می گریزد ضدها از ضدها - شب گریزد چون برافروزد ضیا
آن که ذکر نیست او نَبْوَد مطیع - عاصی است و رَدِّ درگاهِ رفیع
و اذکُرواللّهَ کثیراً گوش کن - جرعه ها از ذکرْ هَر دَمْ نوش کن

2. خدمات اجتماعی:

رسیدگی به برادران دینی و رفع مشکل آنان عامل مهمی در مصفا نمودن دل است. حضرت رسول اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند:
دیدم که بر در ششم بهشت، این کلمات نوشته شده بود: «لا اله الّا اللّه، محمّد رسول اللّه، علی ولی اللّه، بیاضُ القلب فی اربع خصال، فی عیادة المریض و اتِّباع الجنائز و شراء اکفان المُوتی و دفع القرض»؛(676)
روشنایی و نورانیت دل در پرتو چهار چیز به دست می آید؛ عیادت بیماران، تشیع جنازه مؤمنین، تدارک کفن برای ایشان و ادای قرض آنها.