فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

6. بزرگداشت شعائر الهی:

«ذلک و من یُعظِّم شعئر اللّه فإنّها من تقوی القلوب»(672) این است «مناسک حج» و هر کسی شعائر الهی را بزرگ دارد، این کار نشانه تقوای دلهاست.

عوامل احیاء قلب

1. ذکر الهی:

حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم می فرمایند: «بذکر اللّه تحیا القلوب و بنسیانه موتها»؛(673) «با یاد خدا قلب ها زنده می گردد و با فراموش شدن یاد خدا دلها می میرد». حضرت امیر علیه السّلام نیز می فرمایند: «ثمرةُ الذِّکر استنارةُ القلوب»(674) میوه و نتیجه ذکر خداوند، روشن شدن دلهاست. قلب و دل آدمی برای شکفتن و به ثمر نشستن و زنده شدن نیاز به ذکر محبوب دارد.
حضرت رسول اعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم ذکر خدا را درمان دردهای قلبی دانسته اند. فرموده اند: «ذکر اللّه شفاءُ القلوب»؛(675) «ذکر خداوند شفای قلب ها است».
ذکر حق پاکست، چون پاکی رسید - رخت بربندد، برون آید پلید
می گریزد ضدها از ضدها - شب گریزد چون برافروزد ضیا
آن که ذکر نیست او نَبْوَد مطیع - عاصی است و رَدِّ درگاهِ رفیع
و اذکُرواللّهَ کثیراً گوش کن - جرعه ها از ذکرْ هَر دَمْ نوش کن