ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

نویسنده : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم

الف. شرک بت پرستانه:

شاید امروزه کمتر کسانی در دنیا وجود داشته باشند که در اعمال خود خشنودی بتان خود ساخته را چونان دوره جاهلیت مورد نظر قرار دهند. ولی بشر در دوره ای با اعمال نیک خود به بت و ماه و خورشید و... تقرب می جست.

ب. نفاق:

مقصود انجام عملی است که انجام دهنده، هیچ گونه اعتقادی نسبت به درستی و حقانیت آن ندارد. بعضی با انجام کارهای نیک به دنبال تظاهر به خوبی و دین داری هستند و تمام هدفشان این است که خودشان را از خوبان نشان دهند، در حالی که در دل باوری به آن ندارند.

ج. دنیاطلبی:

دنیامداران یک فرمول و عقیده مهم دارند که می گوید: از همه شیوه ها برای مقاصد دنیا و کسب مال و جاه و مقام استفاده کن، حتّی از طریق انجام کارهای نیک و جلب توجه دیگران. این عقیده گاهی حتّی به گذشتن از دنیا برای دنیا می انجامد؛ یعنی شخص به ظاهر عبادت و زهد پیشه می کند، تا به مقام و وجاهت و مراد خود برسد.