فهرست کتاب


ره توشه راهیان نور (ویژه ماه مبارک رمضان)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیّه قم‏

ب. دروغ:

امام باقر علیه السلام فرموده است: خداوند همه بدی ها و گناهان را در محلی قرار داده و قفلهائی بر آنها نهاده و کلید آن قفلها شراب است و دروغ بدتر از شراب می باشد.(173)

ج. تهمت:

امام صادق علیه السلام می فرماید: وقتی کسی به برادر مؤمن خود تهمت بزند، ایمان در قلبش آب می شود، همانگونه که نمک در آب ذوب می شود.(174)
امام کاظم علیه السلام می فرماید: بهشت بر سخن چینان حرام می باشد.(175)
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: کسی که پیوسته مردم را مسخره می کند، به دوزخ می افکنند، پس ناگهان یکی از درهای بهشت به سوی او باز می شود و او را صدا می زنند و می گویند: بیا، بیا. او با زحمت بسیار خود را به آن درب می رساند، ولی درب را به روی او می بندند و درب دیگری به سوی او باز می شود و او را به سوی بهشت می خوانند.

د. سوگند دروغ:

سوگند دروغ، گناهی فزون تر از سخن دروغ است.(176)