فهرست کتاب


زهرا(س) برترین بانوی جهان

آیت الله مکارم شیرازی

تفسیر فشرده

1ـ حرکت هاى مشکوک و خطوط انحرافى

بانوى اسلام(علیها السلام) دراین بخش از سخنانش به بازماندگان احزاب جاهلى و منافقین اشاره مى کند که در زمان حیات پیامبر(صلى الله علیه وآله) عرصه بر آنها تنگ شده بود و سر در لاک هاى خود فرو برده، و در لانه هاى خود خزیده بودند.
اما ناگهان این حشرات الارض با مرگ پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) از لانه ها سر برآوردند، و خفاشانى که در برابر مهر فروزنده وجود پیامبر(صلى الله علیه وآله) تاب خودنمایى نداشتند بازیگران میدان شدند! حرکت هاى مشکوک آغاز شد و خطوط انحرافى آشکار گشت و بازیگران سیاسى وارد معرکه شدند!

2ـ گروهى به دعوت شیطان لبیک گفتند!

بانوى اسلام(علیها السلام) دراین بخش از سخنانش به بازماندگان احزاب جاهلى و منافقین اشاره مى کند که در زمان حیات پیامبر(صلى الله علیه وآله) عرصه بر آنها تنگ شده بود و سر در لاک هاى خود فرو برده، و در لانه هاى خود خزیده بودند.
اما ناگهان این حشرات الارض با مرگ پیامبر خدا(صلى الله علیه وآله) از لانه ها سر برآوردند، و خفاشانى که در برابر مهر فروزنده وجود پیامبر(صلى الله علیه وآله) تاب خودنمایى نداشتند بازیگران میدان شدند! حرکت هاى مشکوک آغاز شد و خطوط انحرافى آشکار گشت و بازیگران سیاسى وارد معرکه شدند!