فهرست کتاب


الحیاة جلد 1

محمد رضا حکیمی , محمد حکیمی , علی حکیمی احمد آرام‏

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایهاالذین آمنوا استجیبو الله و للرسول ادادعاکم لما یحییکم...
سوره 8؛ آیه 24.
ای مومنان! چون خدا و پیامبر شما را به آیینی فرا خوانند که سرچشمه زندگی است بپذیرید!.

سر آغاز ترجمه فارسی

با سپاسگزاری فراوان به درگاه پروردگار مهربان، و با درود به ارواح مکرم پیامبران و پاکان، و با سلام به آستان والای روح مقدس زمان، و جان تابناک جهان، بنیانگذار حاکمیت قرآن، حضرت مهدی صاحب الزمان علیه السلام، سخنی درباره کتاب الحیاه می آوریم، آنگاه مسائلی را که در کار این ترجمه باید یاد آور شد یاد آور می شویم.
کتاب الحیاه مجموعه ای است علمی، پژوهشی و تخصصی که در آن، تعالیم اسلام، بر پایه قرآن کریم و حدیث شریف گرد آوری و تدوین گشته است. این گرد آوری و تدوین به گونه ای انجام پذیرفته و شکل یافته و عنوان گذاری و فصل بندی شده است، که راه یک زندگی آزاد و پیشرو را، هم برای فرد و هم برای جامعه، نشان دهد، زندگیی برخاسته از متن مذهب، ارج نهنده به ماهیت والای انسان، شناسنده واقعیت متحول زمان، و گراینده به محتوای جدی زندگی و حیات.
بدین گونه، در این کتاب به چهار رکن عمده نظر بوده است، که مربعی کامل را تشکیل می دهند، و هدفی عظیم را تبیین می کنند:
أ مذهب،
ب انسان،
ج زمان،
د زندگی (حیات).
و از مذهب، نظریه متن آن بوده است؛ و از انسان، به ماهیت والای او؛ و از زمان، به واقعیت متحول آن؛ و از زندگی حیات، به محتوای جدی آن.
و در گستره بی ساحل خروش شورانگیز حیات و حرکت جوشنده هستی، پیوستگی درست این چهار رکن است که به مقصد اصلی راهبر می گردد. اگر از متن مذهب پیروی شود، و ماهیت والای انسان شناخته و پرورده گردد، و واقعیت متحول زمان درک شود، و محتوای جدی حیات مورد نظر قرار گیرد، زندگی سالم و انسانی و جویا وجود می یابد؛ و زندگی سالم و انسانی و جو یا همواره تکاملی خواهد بود؛ و تکامل همواره نشان دهنده راه درست است و سر منزل درست: روشی انسانی و سالم و جویا در این جهان، و زندگی و حیاتی جاودان والاهی در آن جهان.
و چون بدون حاکمیت ارزشها، نه متن مذهب عملی می گردد، نه ماهیت والای انسان به شمار می آید، نه واقعیت متحول زمان پذیرفته می شود، و نه محتوای جدی حیات مطرح می گردد، روشن خواهد بود که آنچه مهم است کوشش فکری و عملی برای پریزی و استحکام بخشی به یک حاکمیت سالم است. هیچ آرمان والایی بدون حاکمیت ارزشها تحقق نمی پذیرد. و دین نیز در اصل دعوت به پی ریزی یک حاکمیت است. این است که الحیاه که یک کتاب متن دینی است، در صدد بر آمده است تا آمیختگی ابعاد گوناگون دین اسلام را با مسئله اساسی حاکمیت روشن کند. الحیاه، همگان را فرا می خواند تا به منظور تحقق بخشی به ارزشهای اسلامی، پس از فهم مجموعی آنها، برای برپایی خط حاکمیتی شایسته و انسانی (و صالح و قرآنی)، در سراسر جهان، به کوشش برخیزند، و ارزشهای والای یک حیات سرشار و یک زندگی درخشان را پدیدار سازند.
مؤلفان به اندازه توان و فرصت خویش کوشیده اند تا با جستجوی آیات و احادیث، و دریافت موضوعی و مجموعی آنها، مسائل بشری و موضوعات حیات و آگاهی و تکلیف را مطرح سازند، و پاسخ این مسائل را، از دو منبع اصلی یاد شده، در چهار چوب یک دستگاه منسجم (سیستماتیک) عرضه بدارند، بدان منظور که در خلال این شناخت و دریافت و این گزینش و تدوین و عرضه، هم اسلام بهتر و جامعتر و تحول آفرین تر شناخته شود، هم انسان، هم زنان، و هم زندگی و حیات.
اینک به جا است فشرده ای از نوشته ای را که مدتی پیش از این(1)، درباره کتاب الحیاه منتشر کردیم، با افزودن برخی نکته ها و تکمیلها، از نظر خوانندگان بگذرانیم، تا اکنون که این کتاب وارد پهنه زبان فارسی می شود، و به دست فارسی زبانان می رسد، شناخت بیشتری از آن داده شده باشد.

1.تعریف

اگر بخواهیم از این مجموعه تعریفی به دست دهیم می توانیم گفت: الحیاه، مجموعه ای است دایره المعارف گونه، منعکس کننده یک نظام فکری، عملی به دست آمده از متن اسلام، شامل پاسخ به بسیاری از مسائل زندگی متحول انسانی، بر پایه پی ریزی حاکمیتی درست.
آنچه گفته شد می تواند تعریفی باشد از این کتاب. الحیاه، در صفحه عنوان نیز این گونه معرفی شده است:
موسوعه، اسلامیه، علمیه، موضوعیه، تخطط مناهج الحیاه الحره الصاعده، للفرد و المجتمع، و تدعوا الی دعم نظام انسانی صالح، فی جمیع آفاق الارض.
دایره المعارفی است، اسلامی، علمی، و موضوعی که راه و رسم زندگی فردی و اجتماعی آزاد و پیشرو را ترسیم می کند، و انسانهای سراسر جهان را به پی ریزی یک حاکمیت انسانی صالح فرا می خواند.