فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

9. عوامل نزدیکی و دوری به خدا

أفضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به الصلاة و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر** همان، ص 391.***.
بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.

10. عاقل دروغ نمی گوید

ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه ** همان، ص 391.***.
همانا که عاقل دروغ نمی گوید، گرچه طبق میل و خواسته او باشد.

11. حکمت کم گویی و سکوت

قلة المنطق حکم عظیم، فعلیکم بالصمت، فانه دعة حسنة و قلة وزر، و خفة من الذنوب ** همان، ص 394.***.
کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که شیوه ای نیکو و سبب کم گناهی و سبکباری از گناهان است.