فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

8. حفظ آبروی مردم

من کف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته یوم القیمة و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیمة** همان، ص 391.***.
هرکه خود را از (ریختن) آبروی مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت از لغزشش در گذرد، و هرکه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او باز دارد.

9. عوامل نزدیکی و دوری به خدا

أفضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به الصلاة و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر** همان، ص 391.***.
بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.

10. عاقل دروغ نمی گوید

ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هواه ** همان، ص 391.***.
همانا که عاقل دروغ نمی گوید، گرچه طبق میل و خواسته او باشد.