سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

7. مروت، عقل و بهای آدمی

لا دین لمن لا مروة له، و لا مروة لمن لا عقل له، و ان أعظم الناس قدرا الذی لایری الدنیا لنفسه خطرا، أما ان أبدانکم لیس لها ثمن الا الجنة، فلا تبیعوها بغیرها** اصول کافی، ج 3، ص 258.***.
کسی که جوانمردی ندارد، دین ندارد؛ و هرکه عقل ندارد، جوانمردی ندارد. به راستی که باارزش ترین مردم کسی است که دنیا را برای خود مقامی نداند. بدانید که بهای تن شما مردم، جز بهشت نیست، پس آن را جز بدان مفروشید.

8. حفظ آبروی مردم

من کف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته یوم القیمة و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیمة** همان، ص 391.***.
هرکه خود را از (ریختن) آبروی مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت از لغزشش در گذرد، و هرکه خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند در روز قیامت خشمش را از او باز دارد.

9. عوامل نزدیکی و دوری به خدا

أفضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفة به الصلاة و بر الوالدین و ترک الحسد و العجب و الفخر** همان، ص 391.***.
بهترین چیزی که به وسیله آن بنده به خداوند تقرب می جوید، بعد از شناختن او، نماز و نیکی به پدر و مادر و ترک حسد و خودبینی و به خود بالیدن است.