سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

39. برتری جوی گمراه

من دعا الناس الی نفسه و فیهم من هو أعلم منه فهو مبتدع ضال **همان، ص 375.***.
هرکه با وجود داناتر از خود، مردم را به اطاعت از خود دعوت کند بدعت گذار و گمراه است.

40. صله رحم و آثار آن

ان صلة الرحم و البر لیهونان الحساب و یعصمان من الذنوب فصلوا اخوانکم وبروا اخوانکم و لو بحسن السلام و رد الجواب ** همان، ص 376.***.
به راستی که صله رحم و نیکوکاری، حساب را آسان کند و از گناهان جلوگیری نماید، پس با برادران خود صله رحم و نیکی کنید، گرچه به نیکو سلام دادن و جواب سلام باشد.

سیره و سخن امام موسی کاظم (علیه السلام)