سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

36. صفات آمر به معروف و ناهی از منکر

انما یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر من کانت فیه ثلاث خصال:
1 - عالم بما یأمر، عالم بما ینهی،
2 - عادل فیما یأمر، عادل فیما ینهی،
3 - رفیق بما یأمر، رفیق بما ینهی ** همان، ص 358.***.
کسی امر به معروف و نهی از منکر می کند که در او سه ویژگی باشد:
1 - به آنچه امر کند دانا باشد و بدانچه نیز نهی کند دانا باشد،
2 - در آنچه امر کند عادل باشد و در آنچه نیز نهی کند عادل باشد،
3 - به آنچه امر کند با نرمش امر کند و بدانچه نیز نهی کند با نرمش نهی کند.

37. زمامدار ستمگر

من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بلیة لم یوجر علیها و لم یرزق الصبر علیها** تحف العقول، ص 359.***.
هرکه از زمامدار ستمگر طالب فضل و احسانی شود، از او بلایی بیند که بر آن پاداشی نیابد و شکیبایی بر آن نصیبش نشود.

38. بهترین هدیه

أحب اخوانی الی من أهدی الی عیوبی ** همان، ص 366.***.
محبوب ترین برادرانم نزد من، کسی است که عیبهایم را به من پیشکش کند.