فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

10. عمل برای آخرت

اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجوا به الفوز فی الاخرة** همان، ص 306.***.
امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید کامیابی در آخرت را داشته باشی.

11. پاداش یاری دوستان اهل بیت

لا یبقی أحد ممن أعان مؤمنا من أولیائنا بکلمة الا أدخله الله الجنة بغیر حساب ** پیشین، ص 307.***.
در روز قیامت کسی نماند که به مؤمنی از دوستان ما (هر چند) با گفتن کلمه ای کمک کرده باشد، مگر اینکه خداوند او را بی حساب به بهشت داخل گرداند.

12. پرهیز از ریا و جدال و دشمنی

ایاک و المراء فانه یحبط عملک، و ایاک و الجدال فانه یوبقک، و ایاک و کثرة الخصومات فانها تبعدک من الله ** همان، ص 309.***.
از ریاکاری بپرهیز که عملت را از بین برد، و از جدال بپرهیز که هلاکت گرداند، و از خصومتها و دشمنیها بپرهیز که تو را از خدا دور کند.