سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

20. ترغیب به علم

لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه و لو بسفک المهج و خوض اللجج ** اصول کافی، ج 1، ص 43.***.
اگر مردم بدانند که در طلب علم چه فایده ای است، آن را می طلبند اگر چه با ریختن خون دل و فرو رفتن در گردابها باشد.

21. ارزش مجالس صالحان

مجالس الصالحین داعیة الی الصلاح و آداب العلماء زیادة فی العقل ** تحف العقول، ص 283.***.
مجلسهای شایستگان، دعوت کننده به سوی شایستگی است و آداب دانشمندان، فزونی در خرد است.

22. گناهانی که مانع اجابت دعایند

ألذنوب التی ترد الدعاء: سوء النیة، و خبث السریرة، و النفاق مع الاخوان، و ترک التصدیق بالاجابة، و تأخیر الصلوات المفروضه حتی تذهب أوقاتها، و ترک التقرب الی الله عزوجل بالبر و الصدقه، و استعمال البذاء و الفحش فی القول ** معانی الاخبار، ص 271، چاپ جامعه مدرسین.***.
گناهانی که دعا را رد می کنند، عبارتند از:
1 - نیت بد،
2 - ناپاکی باطن،
3 - نفاق با برادران،
4 - عدم اعتقاد به اجابت دعا،
5 - به تأخیر انداختن نمازهای واجب تا وقتش بگذرد.
6 - ترک تقرب به خداوند عزوجل به وسیله ترک احسان و صدقه،
7 - ناسزاگویی و بد زبانی.