سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

14. پارسایی و دعا

ما من شی ء أحب الی الله بعد معرفته من عفة بطن و فرج و ما من شی ء أحب الی الله من أن یسأل ** همان، ص 282.***.
چیزی نزد خدا، پس از معرفت او، محبوب تر از پاکی شکم و پاکدامنی نیست، و چیزی نزد خدا محبوب تر از درخواست کردن از او نیست.

15. پذیرش عذر دیگران

ان شتمک رجل عن یمینک ثم تحول الی یسارک و اعتذر الیک فاقبل عذره ** پیشین، ص 282.***.
اگر مردی از طرف راستت به تو دشنام داد و سپس به سوی چپت گردید و از تو عذر خواهی نمود، عذرش را بپذیر.

16. حق خدا بر بنده

فأما حق الله الأکبر فانک تعبده لا یشرک به شیئا فاذا فعلت ذلک باخلاص جعل لک علی نفسه أن یکفیک أمر الدنیا و الاخرة و یحفظ لک ما تحب منها** همان، ص 256.***.
حق خداوند بزرگ این است که او را بپرستی و چیزی را شریکش ندانی و چون از روی اخلاص این کار را کردی، خدا بر عهده گرفته که کار دنیا و آخرت تو را کفایت کند و آنچه از او بخواهی برایت نگهدارد.