فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

13. ثواب نگاه

نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمودة و المحبة له عبادة** همان، ص 282.***.
نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبت به او عبادت است.

14. پارسایی و دعا

ما من شی ء أحب الی الله بعد معرفته من عفة بطن و فرج و ما من شی ء أحب الی الله من أن یسأل ** همان، ص 282.***.
چیزی نزد خدا، پس از معرفت او، محبوب تر از پاکی شکم و پاکدامنی نیست، و چیزی نزد خدا محبوب تر از درخواست کردن از او نیست.

15. پذیرش عذر دیگران

ان شتمک رجل عن یمینک ثم تحول الی یسارک و اعتذر الیک فاقبل عذره ** پیشین، ص 282.***.
اگر مردی از طرف راستت به تو دشنام داد و سپس به سوی چپت گردید و از تو عذر خواهی نمود، عذرش را بپذیر.