سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

12. به سوی بهشت

من اشتاق الی الجنة سارع الی الخیرات و سلا عن الشهوات و من أشفق من النار بادر بالتوبة الی الله من ذنوبه و راجع عن المحارم ** تحف العقول، ص 281.***.
هرکه مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دوری گزیند، هرکه از دوزخ ترسد با توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشی گیرد و از حرامها برگردد.

13. ثواب نگاه

نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمودة و المحبة له عبادة** همان، ص 282.***.
نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبت به او عبادت است.

14. پارسایی و دعا

ما من شی ء أحب الی الله بعد معرفته من عفة بطن و فرج و ما من شی ء أحب الی الله من أن یسأل ** همان، ص 282.***.
چیزی نزد خدا، پس از معرفت او، محبوب تر از پاکی شکم و پاکدامنی نیست، و چیزی نزد خدا محبوب تر از درخواست کردن از او نیست.