فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

11. اسباب نجات

ثلاث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم. و اشتغاله نفسه بما ینفعه لآخرته و دنیاه و طول البکاء علی خطیئته ** همان، ص 282.***.
سه چیز سبب نجات مؤمن است:
1 - بازداشتن زبان از غیبت مردم،
2 - مشغول کردن خویش به کاری که برای آخرت و دنیایش سود دهد،
3 - و گریستن طولانی بر گناهش.

12. به سوی بهشت

من اشتاق الی الجنة سارع الی الخیرات و سلا عن الشهوات و من أشفق من النار بادر بالتوبة الی الله من ذنوبه و راجع عن المحارم ** تحف العقول، ص 281.***.
هرکه مشتاق بهشت است به حسنات شتابد و از شهوات دوری گزیند، هرکه از دوزخ ترسد با توبه از گناهانش به درگاه خدا پیشی گیرد و از حرامها برگردد.

13. ثواب نگاه

نظر المؤمن فی وجه أخیه المؤمن للمودة و المحبة له عبادة** همان، ص 282.***.
نگاه مهرآمیز مؤمن به چهره برادر مؤمنش و محبت به او عبادت است.