سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

9. نتایج دعا

ألمؤمن من دعائه علی ثلاث: اما أن یدخر له و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه ** پیشین، ص 280.***.
مؤمن از دعایش سه نتیجه می گیرد:
1 - یا برایش ذخیره گردد،
2 - یا در دنیا برآورده شود،
3 - یا بلایی را که می خواست به او برسد، از او بگرداند.

10. مبغوضیت گدای بخیل

ان الله لیبغض البخیل السائل المحلف ** همان، ص 282.***.
به راستی که خداوند، گدای بخیلی را که سوگند می خورد دشمن دارد.

11. اسباب نجات

ثلاث منجیات للمؤمن: کف لسانه عن الناس و اغتیابهم. و اشتغاله نفسه بما ینفعه لآخرته و دنیاه و طول البکاء علی خطیئته ** همان، ص 282.***.
سه چیز سبب نجات مؤمن است:
1 - بازداشتن زبان از غیبت مردم،
2 - مشغول کردن خویش به کاری که برای آخرت و دنیایش سود دهد،
3 - و گریستن طولانی بر گناهش.