فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

8. محاسبه نفس و توجه به معاد

ابن آدم! انک لا تزال بخیر ما کان لک واعظ من نفسک، و ما کانت المحاسبة من همک، و ما کان الخوف لک شعارا و الحذر لک دثارا. ابن آدم! انک میت و مبعوث و موقوف بین یدی الله جل و عز، فأعد له جوابا **همان، ص 280.***.
ای فرزند آدم! به راستی که تو پیوسته رو به خیری، تا خودت را پند دهی و حساب خودت را برسی و ترس از خدا را روپوش و پرهیز را زیرپوش خود سازی. ای فرزند آدم! تو خواهی مرد و برانگیخته خواهی شد و در حضور خداوند عزیز و جلیل قرار خواهی گرفت، پس برای او جوابی را آماده کن.

9. نتایج دعا

ألمؤمن من دعائه علی ثلاث: اما أن یدخر له و اما أن یعجل له و اما أن یدفع عنه بلاء یرید أن یصیبه ** پیشین، ص 280.***.
مؤمن از دعایش سه نتیجه می گیرد:
1 - یا برایش ذخیره گردد،
2 - یا در دنیا برآورده شود،
3 - یا بلایی را که می خواست به او برسد، از او بگرداند.

10. مبغوضیت گدای بخیل

ان الله لیبغض البخیل السائل المحلف ** همان، ص 282.***.
به راستی که خداوند، گدای بخیلی را که سوگند می خورد دشمن دارد.