سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

37. نیکی و پرسش؟

ألشروع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال من أکبر السؤدد **همان.***.
آغاز نمودن به نیکی و بذل و بخشش، پیش از درخواست نمودن، از بزرگ ترین شرافتها و بزرگیهاست.

38. فراگیری و کتابت دانش

تعلموا العلم فان لم تستطیعوا حفظه فاکتبوه و ضعوه فی بیوتکم **همان، ج 2، ص 176.***.
دانش را فرا گیرید و اگر توان حفظ کردنش را ندارید آن را بنویسید و در خانه هایتان بگذارید.

39. دعای مستجاب

أنا الضامن لمن لم یهجس فی قلبه الا الرضا أن یدعو الله فیستجاب له ** اصول کافی، ج 2، ص 62.***.
کسی که در قلبش جز رضا و خشنودی خدا خطور نکند، چون خدا را بخواند، من ضامن اجابت دعای او هستم.