سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

31. تعلیم و تعلم

علم الناس علمک و تعلم علم غیرک ** همان.***.
دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیز از دیگران دانش آموز.

32. روی آوردن به چه کسی؟

لا تأت رجلا الا أن ترجو نواله أو تخاف بأسه أو تستفید من علمه أو ترجو برکته و دعائه أو تصل رحما بینک و بینه ** همان.***.
نزد کسی مرو، مگر آنکه به بخشش او امیدوار، یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت و دعایش امیدوار باشی، یا آنکه بین تو و او پیوند خویشاوندیی باشد.

33. عقل و جهل

لا غنی أکبر من العقل، و لا فقر مثل الجهل، و لا وحشة أشد من العجب، و لا عیش ألذ من حسن الخلق ** پیشین، ج 2، ص 174.***.
هیچ بی نیازیی بزرگ تر از عقل، و هیچ فقری مانند جهل، و هیچ وحشتی سخت تر از خود پسندی، و هیچ عیشی لذت بخش تر از خوش اخلاقی نیست.