سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

30. نقش عقل، همت و دین

لا أدب لمن لا عقل له، و لا مروة لمن لا همة له، و لا حیاء لمن لا دین له ** ناسخ التواریخ، ج 2، ص 173.***.
کسی که عقل ندارد، ادب ندارد و کسی که همت ندارد، جوانمردی ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد.

31. تعلیم و تعلم

علم الناس علمک و تعلم علم غیرک ** همان.***.
دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیز از دیگران دانش آموز.

32. روی آوردن به چه کسی؟

لا تأت رجلا الا أن ترجو نواله أو تخاف بأسه أو تستفید من علمه أو ترجو برکته و دعائه أو تصل رحما بینک و بینه ** همان.***.
نزد کسی مرو، مگر آنکه به بخشش او امیدوار، یا از قدرتش بیمناک، یا از دانشش بهره مند، یا به برکت و دعایش امیدوار باشی، یا آنکه بین تو و او پیوند خویشاوندیی باشد.