سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

29. عقاب و ثواب مضاعف

و الله انی لأخاف أن یضاعف للعاصی منا العذاب ضعفین و أرجوا أن یؤتی المحسن منا أجره مرتین ** ملحقات احقاق الحق، ج 11، ص 231.***.
به خدا قسم من ترس از آن دارم که عذاب گناهکار از ما اهل بیت دو چندان گردد، و امید آن را دارم که نیکوکار از ما اهل بیت نیز پاداشش دو برابر باشد.

30. نقش عقل، همت و دین

لا أدب لمن لا عقل له، و لا مروة لمن لا همة له، و لا حیاء لمن لا دین له ** ناسخ التواریخ، ج 2، ص 173.***.
کسی که عقل ندارد، ادب ندارد و کسی که همت ندارد، جوانمردی ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد.

31. تعلیم و تعلم

علم الناس علمک و تعلم علم غیرک ** همان.***.
دانشت را به مردم بیاموز، و خود نیز از دیگران دانش آموز.