فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

19. عاقل خیرخواه

لا یغش العاقل من استنصحه **همان، ص 236.***.
عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد، خیانت نکند.

20. ارزش دادن به آثار عبادت

اذا لقی أحدکم أخاه فلیقبل موضع النور من جبهته ** همان، ص 236.***.
هرگاه یکی از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که محل نور پیشانی (یعنی محل سجده) او را ببوسد.

21. امید و پشتکار

و اعمل لدنیاک کأنک تعیش أبدا، و اعمل لآخرتک کأنک تموت غدا، و اذا أردت عزا بلا عشیرة، و هیبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصیة الله الی عز طاعة الله عزوجل **بحاالانوار، ج 44، ص 139 چاپ ایران.***.
برای دنیایت چنان کارکن که گویا همیشه زندگی می کنی، و برای آخرتت به گونه ای کارکن که گویا فردا خواهی مرد، و اگر عزتی بدون بستگان و شکوهی بدون سلطنت خواهی، از معصیت و نافرمانی خدا به طاعت و فرمانبری خداوند عزوجل درآی.