سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

نویسنده : محمد علی کوشا

18. تزکیه در پرتو عبادت

ان من طلب العبادة تزکی لها، اذا أضرت النوافل بالفریضة فار فضوها** همان، ص 236.***.
به راستی هرکه عبادت را به خاطر عبادت طلب کند خود را تزکیه نموده است. هرگاه مستحبات به واجبات زیان رساند آن را ترک کنید.

19. عاقل خیرخواه

لا یغش العاقل من استنصحه **همان، ص 236.***.
عاقل و خردمند به کسی که از او نصیحت و اندرز خواهد، خیانت نکند.

20. ارزش دادن به آثار عبادت

اذا لقی أحدکم أخاه فلیقبل موضع النور من جبهته ** همان، ص 236.***.
هرگاه یکی از شما برادر خود را ملاقات کند، باید که محل نور پیشانی (یعنی محل سجده) او را ببوسد.