فهرست کتاب


سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

34. رابطه با خدا

من أصلح ما بینه و بین الله أصلح الله ما بینه و بین الناس و من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنیاه.
و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ** همان، ص 374.***.
آن که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح می کند و آن که کار آخرت خود را درست کند، خدا کار دنیای او را سامان دهد. و آن که او را از خود بر خویشتن واعظی است، خدا را بر او حافظی است.

35. افراط و تفریط

هلک فی رجلان محب غال و مبغض قال ** همان، ص 381.***.
دو تن به خاطر من هلاک شدند: دوستی که اندازه نگاه نداشت و دشمنی که بغض - مرا - در دل کاشت.

36. روایت و درایت

اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایة لا عقل روایة، فان رواة العلم کثیر، و رعاتة قلیل ** نهج البلاغه شهیدی، ص 379.***.
هرگاه حدیثی را شنیدید آن را با دقت عقلی فهم و رعایت کنید، نه بشنوید و روایت کنید! که راویان علم بسیارند و رعایت کنندگان آن اندک در شمار.