سیره و سخن پیشوایان« زندگانی چهارده معصوم (علیهم السلام) از هر معصوم چهل حدیث»

محمد علی کوشا

32. فریاد رسی و فرح بخشی گرفتار

من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و التنفیس عن المکروب ** همان، ص 364.***.
از کفاره گناهان بزرگ، فریاد خواه را به فریاد رسیدن، و غمگین را آسایش بخشیدن است.

33.نشانه کمال عقل

اذا تم العقل نقض الکلام ** نهج البلاغه شهیدی، ص 371.***.
چون خرد کمال گیرد، گفتار نقصان پذیرد.

34. رابطه با خدا

من أصلح ما بینه و بین الله أصلح الله ما بینه و بین الناس و من أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنیاه.
و من کان له من نفسه واعظ کان علیه من الله حافظ** همان، ص 374.***.
آن که میان خود و خدا را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح می کند و آن که کار آخرت خود را درست کند، خدا کار دنیای او را سامان دهد. و آن که او را از خود بر خویشتن واعظی است، خدا را بر او حافظی است.